BIULETYN  Towarzystwa Naukowegoim. Wojciecha Kętrzyńskiegow Olsztynie


nr 23 (2015-2017)

 

W NUMERZE:
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński
Sprawy członkowskie
Sprawozdanie z działalności Komisji
Sprawozdanie z prac Zarządu
Działalność komisji Towarzystwa Naukowego
Skład nowego Zarządu
Podczas Walnego Zebrania zwołanego 23 maja 2013 r. dokonano wyboru nowych
władz. W minionej kadencji skład Zarządu Towarzystwa Naukowego nie uległ zmianie:
prof. Zbigniew Puchajda (prezes), dr Jan Chłosta (wiceprezes), dr hab. Ryszard Tomkiewicz
(sekretarz), dr Jerzy Kiełbik (skarbnik). W składzie Zarządu pracowali ponadto: prof.
Stanisław Achremczyk, mgr Tadeusz Baryła, prof. Grzegorz Białuński, mgr Janusz
Cygański, prof. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. Janusz Jasiński, dr Janusz Lorenz, dr
Jerzy Sikorski i prof. Jerzy Suchta.
Komisja Rewizyjna: dr hab. Bożena Domagała, dr Marzena Świgoń, prof. Eugenia
Malewska (podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zwołanego 16 kwietnia 2015 r.
zmarłą Eugenię Malewską zastąpiła prof. Krystyna Skibniewska).
Sąd Koleżeński: prof. s. Ambrozja Kalinowska, dr hab. Zbigniew Kudrzycki, prof. Tadeusz
Zienkiewicz.
Skład Zarządu Towarzystwa został wpisany w dniu 3 czerwca 2013 roku przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021188.
2
Biuro Zarządu, znajdujące się w siedzibie OBN, jest czynne w poniedziałki i w czwartki od
9.00 do 11.00.
Księgowość Towarzystwa Naukowego prowadziły: Bożenna Smolińska oraz Teresa Turos.
Informacje na temat działalności Towarzystwa Naukowego zamieszczano na stronie
internetowej Ośrodka Badań Naukowych: www.obn.olsztyn.pl. (zakładka: Towarzystwo
Naukowe).
Sprawy członkowskie W maju 2013 roku do Towarzystwa Naukowego należało 146 osób,
w tym 12 członków honorowych. Po czterech latach, w maju 2017 r. do stowarzyszenia
należało 159 osób, w tym 10 członków honorowych.
W minionych dwóch latach zmarło 6 członków stowarzyszenia: prof. Marian
Kozłowski, prof. Eugenia Malewska, prof. Marian Pawlak, dr Antoni Sołoma, prof. Janusz
Tazbir, mgr Tamara Wajsbrot.
Od początku 2015 r. do połowy 2017 r. do Towarzystwa Naukowego przyjęto 12 osób:
ks. dr Marek Jodkowski, mgr Robert Klimek, dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, dr
Aldona Małyska, dr Paweł Piotrowski, prof. Tadeusz Rawa, dr Wiktor Sawczuk, dr Marcin
Wakar, dr Marcin Warmiński, dr Tomasz Wyżlic, dr Anna Żeglińska, mgr Piotr Żuchowski.
Od początku istnienia Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego prowadzi
ścisłą współpracę z Ośrodkiem Badań Naukowych. Wyznacza ją, prócz pokrewnych celów
działania, możliwości korzystania z zaplecza administracyjno-biurowego, z sal
wykładowych oraz nie mniej ważnej obsługi kancelaryjnej. Ścisła współpraca realizowana
była zwłaszcza przy organizacji sesji i konferencji naukowych oraz w zakresie planów
wydawniczych. Podejmowano również wspólne działania z Uniwersytetem WarmińskoMazurskim, z Muzeum Warmii i Mazur i Archiwum Państwowym w Olsztynie oraz z
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
Dobrze układała się współpraca z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego
i z władzami miejskimi Olsztyna. Znajdowało to odzwierciedlenie we wsparciu finansowym
i organizacyjnym wielu konferencji naukowych i rocznicowych.
W czasie minionej kadencji odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Towarzystwa
Naukowego. Regularnie co tydzień zbierało się Prezydium Zarządu. W spotkaniach brał
również udział dyrektor Ośrodka Badań Naukowych.
3
Zasadnicza działalność Towarzystwa, opierająca się na założeniach statutowych,
realizowana była poprzez prace komisji funkcjonujących w strukturze stowarzyszenia,
wobec których Zarząd starał się spełniać rolę wspierającą i koordynującą.
Zarząd Towarzystwa, ze znacznym zaangażowaniem dr. Jana Chłosty, podjął się
opracowania zestawienia osób szczególnie zasłużonych dla Olsztyna, obejmującego około
50 nazwisk, przekazanego władzom miasta. Osoby te mogły by być uwzględniane przy
nadawaniu nazw ulic bądź umieszczaniu tablic pamiątkowych na fasadach budynków, gdzie
mieszkały bądź pracowały. Zajmowano się także inicjatywą dotyczącą upamiętnienia
postaci Baltazara ze Skajbot, symbolizującego propolskie postawy miejscowego rycerstwa.
Omawiano także problematykę współpracy Towarzystwa z Obwodem
Kaliningradzkim, w sferze nauki i kultury. Podejmowano działania promujące szeroko
rozumianą humanistykę, dotyczącą Warmii i Mazur, starając się, by została zachowana
równowaga między historią, a zjawiskami zachodzącymi współcześnie. Wspomnieć tu
należy o zainicjowaniu przez profesorów: Stanisława Achremczyka i Zbigniewa Puchajdę,
badań dotyczących funkcjonowania samorządów w województwie warmińsko-mazurskim
po 1989 r. W czerwcu 2015 r., wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zorganizowana została
konferencja naukowa, a zaprezentowane wówczas referaty tematyczne zostały wydane
przez OBN.
Zarząd zajmował się też sprawą wydawania Komunikatów Mazursko-Warmińskich.
Dzięki życzliwości prof. Norberta Kasparka, od 2017 r., prócz OBN i Towarzystwa
Naukowego współwydawcą Komunikatów zostało Archiwum Państwowe w Olsztynie.
Zajmowano się również sytuacją aktualną i w przyszłości Biblioteki OBN, planami
cyfryzacji zbiorów i zasadami współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie.
17 i 18 września 2013 roku odbył się w Warszawie, zorganizowany przez Polską
Akademię Nauk, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, I Kongres
Towarzystw Naukowych. Uczestniczący w obradach prof. Zbigniew Puchajda
zaprezentował referat zatytułowany „50 lat działalności Towarzystwa Naukowego im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie”. Zarówno referat, jak Uchwała z Kongresu zostały
opublikowane w wydawnictwie PAN.
7 stycznia i 16 kwietnia 2015 r. zwołane zostały dwa Nadzwyczajne Walne Zebrania
poświęcone zmianom w Statucie które pozwoliły na przekształcenie stowarzyszenia w
organizację pożytku publicznego. Uzyskany w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis
upoważnia Towarzystwo do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
4
W imieniu Zarządu, w procesie dostosowania do obowiązujących wymogów wykazał mgr
Tadeusz Baryła.
Warto nadmienić, że w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powstała praca licencjacka Tomasza Krajewskiego
zatytułowana Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (1991-
2010), napisana pod kierunkiem prof. Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew..
W minionej kadencji w strukturze Towarzystwa Naukowego działało pięć KOMISJI:
1/ Historyczna (przewodniczący: do grudnia 2014 r. dr hab. Sławomir Augusiewicz, od
stycznia 2015 r. dr Seweryn Szczepański),
2/ Badań nad Kulturą Warmii i Mazur (przewodnicząca: do grudnia 2013 r. prof. Zoja
Jaroszewicz-Pieresławcew, od stycznia 2014 r. dr hab. Izabela Lewandowska),
3/ Rozwoju Regionalnego (przewodniczący prof. Józef Górniewicz)
4/ Polityki Międzynarodowej (przewodniczący: mgr Tadeusz Baryła),
5/ Forum Dialogu Publicznego (przewodnicząca mgr Sylwia Garbart)
Członkowie Towarzystwa Naukowego brali również czynny udział w pracach
Centrum Badań Wschodnich. Poszczególne komisje prezentowały różną strategię i
intensywność działań.
Komisje w dużej mierze współpracowały z Ośrodkiem Badań Naukowych. Prace
koncentrowały się głównie na organizacji konferencji oraz indywidualnych odczytów
naukowych. Uczestniczyli w nich zarówno członkowie Towarzystwa, jak i osoby z innych
ośrodków naukowych.
KOMISJA HISTORYCZNA, szczególnie ściśle współdziałająca z Ośrodkiem Badań
Naukowych, przygotowywała cykl odczytów pod wspólnym tytułem: „Olsztyńskie
Spotkania Naukowe”. W minionych dwóch latach zorganizowano 10 zebrań.
29 stycznia 2015 r. dr Robert Syrwid, (Olsztyn), „Starostowie Warmii i Mazur w latach
1945-1950. Stan badań”.
5
4 marca 2015 r. mgr Joanna Sokal, mgr Szymon Marchlewski, „O pruskich i litewskich
prawach dziać się będzie”.
26 marca 2015 r., mgr Robert Klimek, Relikty założeń obronnych ziemi Berting; dr Roman
A. Shiroukhov (Wilno), Rozwój Bałtów Zachodnich w XI-XIII w. na podstawie źródeł
archeologicznych.
11 lutego 2016 r. prof. Christopher Hermann (Uniwersytet Gdański), dr Arkadiusz
Koperkiewicz (Uniwersytet Gdański), dr inż. Jerzy Miałdun (UWM Olsztyn), Wyniki
badań źródłowych, wykopaliskowych oraz związanych z wykorzystaniem
fotogrametrii i teledetekcji grodziska w okolicy Barczewka”.
31 marca 2016 r. mgr Daniel Gazda (Archeologiczna Misja Pomezańsko-Bałtycka),
„Podsumowanie dotychczasowych badań obiektu warownego w Bogdanach”.
5 maja 2016 r. mgr Krzysztof Czermański, „Więzienie w Sztumie w epoce totalitaryzmów.
1933-1956”.
19 maja 2016 r. mgr Krzysztof Wróblewski (UWM Olsztyn), „Geneza wzmianki o wyprawie
Borysa Wsiesławicza na Jaćwięgów (1102 r.) w Historii Rosjskiej Wasilia Nikiticza
Tatiszczewa”.
30 czerwca 2016 r. dr Robert Syrwid, „Stefan Cendrowski (1898-1992). Nauczyciel,
socjalista, działacz społeczny i samorządowy”.
27 października 2016 r. dr Jan Chłosta, Niemiec z „polską duszą”. Nad biografią
Eugeniusza Bucholza.
23 lutego 2017 r. dr Emilia Janowska, „Życie i twórczość Kasjana Sakowicza (1578-1647)
działacza cerkiewnego, teologa, pisarza i polemisty”.
W ramach działalności Komisji Historycznej przygotowano cykl odczytów pod
wspólnym tytułem: „Warmia w Rzeczypospolitej: Od biskupa Legendorfa do Krasickiego”,
sfinansowany przez Urząd Miasta Olsztyna. Były to wykłady dla młodzieży szkolnej oraz
uniwersytetów trzeciego wieku. Podsumowanie tych spotkań zorganizowano w czasie
konferencji w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie.
Ponadto członkowie Komisji zrealizowali podobny projekt, sfinansowany przez Urząd
Marszałkowski, zatytułowany „Z historią w trzeci wiek”. Spotkania zorganizowano w
Barczewie, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Lubawie, Ornecie i Piszu.
6
KOMISJA BADAŃ NAD KULTURĄ WARMII I MAZUR współorganizowała (m. in. z
OBN, Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Biblioteką UWM,
Muzeum Warmii i Mazur) szereg konferencji i spotkań tematycznych. Kontynuowano też
odczyty w ramach cyklu: Rozmowy o dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur. W
omawianym okresie odbyło się 8 spotkań z tego cyklu.
26 stycznia 2015 r. dr hab. s. Jadwigi Ambrozji Kalinowskiej, prof. UWM: „Wkład Sióstr
benedyktynek misjonarek w tworzenie kultury Warmii i Mazur w latach 1946-1992”.
15 maja 2015 r. dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, „Dziedzictwo artystycznej szkoły
wileńskiej w plastyce olsztyńskiej”.
20 listopada 2015 roku przy współudziale Komisji Kultury Towarzystwa Naukowego im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie została zorganizowana konferencja
zatytułowana: „Ewolucja bibliotek”. Okazją stał się jubileusz 70-lecia bibliotek
publicznych na Warmii i Mazurach.
26 stycznia 2016 r. mgr Katarzyna Kresymon i mgr Anita Romulewicz, Konserwacja i
opracowanie Synodów Warmińskich z 1612 r. Nasze biblioteczne dziedzictwo”.
23 maja 2016 r. prof. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, „Spuścizna kulturowa starowierców
mazurskich” oraz prezentacja nowości wydawniczych ze zbiorów Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
24 października 2016 r. dr Ilona Dulisz, „Nieznane i zapomniane utwory Feliksa
Nowowiejskiego”,
23 stycznia 2017 r. mgr Edward Cyfus, „O historii i współczesności gwary warmińskiej”.
24 kwietnia 2017 r. mgr Janusz Cygański, „Zamek i katedra w Kwidzynie. Unikalny zespół
sakralno-obronny”.
Kolejne spotkanie, tym razem z mgr Barbarą Grąziewicz-Chludzińskiej, która opowie o
Jadwidze Tressenberg – ludowej poetce z okolic Węgorzewa i Puszczy Boreckiej,
zostało zaplanowane na październik 2017 r.
KOMISJA DS. ROZWOJU REGIONALNEGO wywodzi się z utworzonego w czerwcu
2013 r. Zespołu ds. Rozwoju Regionalnego. Prace Komisji koncentrowały się na
konsultowaniu i opiniowaniu projektów dotyczących rozwoju regionu, przygotowywanych
przez władze administracyjne, samorządowe oraz instytucje pozarządowe. W ścisłej
współpracy ze środowiskiem akademickim, sferami gospodarczymi i politycznymi.
7
Członkowie Komisji podczas cyklicznych spotkań omawiali m. in. problematykę
lokalnych mediów, rozwój kultury i oświaty (w tym także szkolnictwa wyższego) na Warmii
i Mazurach, zajmowali się również przemianami w rolnictwie i produkcji żywności w
regionie.
Pod auspicjami Komisji wydano kilka publikacji książkowych. W 2015 r. pod
patronatem Komisji przygotowana została publikacja Marka Książka, zatytułowana Czas
przemian. Transformacja gospodarcza na Warmii i Mazurach w latach 1989-2012, Olsztyn
2014 (promocja odbyła się w Ośrodku Badań Naukowych w lutym 2015 r.). W ostatnim
czasie Komisja wydała publikację: J. Górniewicz, A. Bojarska-Sokołowska, J. Strzelecki,
Rozwój zdolności dzieci w działalności instytucji szkolnych i pozaszkolnych Olsztyna.
Koncepcja ogólna i przykłady dobrych praktyk, Olsztyn 2017.
W ramach działalności KOMISJI DS. POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ w
OBN regularnie organizowane są spotkania, podczas których omawiana jest problematyka
odnosząca się do bieżącej sytuacji w Obwodzie Kaliningradzkim i szerzej – do
problematyki sąsiedztwa z Rosją, sytuacji geopolitycznej, wschodniej granicy Unii
Europejskiej i kwestii otwarcia na Wschód.
KONFERENCJE NAUKOWE, których współorganizatorem było Towarzystwo
Naukowe, miały charakter okolicznościowy bądź cykliczny.
W minionej kadencji odbyły się dwie ogólnopolskie konferencje z cyklu „Między
Barokiem a Oświeceniem”, zorganizowane wspólnie przez Towarzystwo Naukowe,
Ośrodek Badań Naukowych oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.
Edycja XI konferencji odbyła się w czerwcu 2014 r. (temat przewodni: „Parlamentaryzm”),
a Edycja XII odbyła się w czerwcu 2016 r. (temat przewodni: „Prawo i bezprawie”). W
każdej z tych konferencji udział wzięło od 25 do 35 prelegentów.
Towarzystwo kontynuuje, wspólnie z Muzeum Budownictwa Ludowego – Park
Etnograficzny w Olsztynku, organizację konferencji z cyklu: „Życie codzienne na
dawnych ziemiach pruskich”. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery edycje
konferencji. Każda z nich miała swój temat przewodni:
 27 października 2015 r. Edycja XVII. Temat przewodni: „Wierni i duchowni”.
 15 listopada 2016 r. Edycja XVIII. Temat przewodni: „Sąsiedztwo”.
8
W ramach nowego cyklu, organizowanego wspólnie z OBN, zatytułowanego „Swoi i
Obcy”, zorganizowano w minionej kadencji dwie konferencje. Pierwsza odbyła się w
listopadzie 2014 r. (por. Biuletyn TN, nr 22) , druga w listopadzie 2015 r. Spotkania
dotyczyły osadnictwa miejskiego w Prusach i problematyki związanej z powstawaniem
miast i wsi na tych terenach. Podczas spotkań obejrzano prezentacje przygotowane przez
uczniów (w ramach edukacji regionalnej) ze szkół ponad podstawowych w Dobrym
Mieście, Iławie, Lubominie, Lidzbarku Warmińskim, Ornecie i Olsztynie.
Wspólnie z OBN, Towarzystwo organizuje cykliczne sesje naukowe w cyklu
„Colloquia Copernicana”. W ostatnim czasie odbyła się V sesja (czerwiec 2015 r.),
zatytułowana: „Mikołaj Kopernik w świetle najnowszych badań” (prof. dr hab. Krzysztof
Mikulski (UMK, Toruń), Najnowsza praca o Mikołaju Koperniku:„Mikołaj Kopernik.
Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość”, dr Jerzy Sikorski (Olsztyn), Miejsce
pochówku Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej – hipoteza czy rzeczywistość?, dr
Irena Makarczyk (UWM, Olsztyn), Prace nad edycją protokołów posiedzeń Kapituły
Katedralnej we Fromborku z czasów Mikołaja Kopernika).
W październiku 2016 r. podczas VI konferencji z tego cyklu omówiono korespondencję Mikołaja Kopernika z Janem Dantyszkiem oraz oddźwięk idei kopernikańskich w siedemnastowiecznym Londynie (prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN Warszawa) Idee kopernikańskie w Londynie 1603 roku: zapomniany rękopis Edwarda Greshama” oraz dr hab. Anna Skolimowska
(Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego), Korespondencja Mikołaja Kopernika z Janem Dantyszkiem w „Corpus of Ioannes Dantiscus’).
Towarzystwo Naukowe współorganizowało także Sympozjum naukowe w 125 rocznicę
urodzin Seweryna Pieniężnego. Zatytułowano je: „Olsztyn 1945 wojna i nowe życie. W 70-
lecie początków polskiej państwowości w Olsztynie”.
Współorganizowano też cztery duże konferencje:
1. „Warmia i Mazury 1990-2015. Gospodarka, Polityka, Społeczeństwo. W 25-lecie
samorządu terytorialnego” (Olsztyn, 2015),
2. „Warmia w Rzeczypospolitej od Pawła Legendorfa do Ignacego Krasickiego”
(Olsztyn, 2016),
3. „Warmia w czasach Feliksa Nowowiejskiego” (Barczewo, wrzesień 2016; w lutym
2017 odbyła się promocja książki zawierającej materiały z tej konferencji)
9
4. „Ignacy Krasicki i jego czasy” (Lidzbark Warmiński, 2017).
Towarzystwo Naukowe, wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych, zorganizowało 8
października 2015 r. pierwszy „Regionalny Kongres Towarzystw i Stowarzyszeń
Kulturalnych i Naukowych”, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Stowarzyszenie było też współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
zatytułowanej: Integracja imigrantów w Polsce – doświadczenia, wyzwania, perspektywy,
która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych UWM 27 maja 2017 r. Prezes
Towarzystwa Naukowego, prof. Zbigniew Puchajda, był członkiem Rady Naukowej
Konferencji. Podjęło też inicjatywę uczczenia pamięci i dokonań zmarłego 31 marca 2017 r.
wybitnego pisarza Erwina Kruka. Zorganizowano wspomnieniowe spotkanie z udziałem
historyków literatury, literatów, dziennikarzy i przyjaciół pisarza. Postanowiono
wypowiedzi zebranych opracować i wydać w formie książkowej.
WYDAWNICTWA. W latach 2013-2017 Towarzystwo Naukowe było współwydawcą
kilku publikacji przygotowanych przez Ośrodek Badań Naukowych, w tym m.in.:
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie, praca zbiorowa pod
redakcją naukową Jerzego Kiełbika, Olsztyn 2015.
Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta. 1353-1949, pod redakcją naukową
Danuty Bogdan, Olsztyn 2015,
Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta. 1474-1950, pod redakcją naukową
Danuty Bogdan, Olsztyn 2016.
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni, pod redakcją naukową
Jerzego Kiełbika, Olsztyn 2016.
(szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej OBN).
Towarzystwo Naukowe było też współwydawcą kwartalnika naukowego: „Komunikaty
Mazursko-Warmińskie”.
NAGRODA NAUKOWA.
W 2015 r. ogłoszono XI Edycję Nagrody Naukowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
skierowanego do młodych pracowników naukowych. Ponieważ wpłynęły zaledwie dwie
prace, Zarząd Towarzystwa postanowił o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia na styczeń
2018 r.
10
Zgodnie z brzmieniem Statutu (art. XII i XIV),
ustępujący Zarząd Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
zwołał w dniu 6 czerwca 2017 r. Walne Zebranie Członków,
podczas którego wyłoniono następujący skład nowego Zarządu:
prof. Stanisław Achremczyk, mgr Tadeusz Baryła (skarbnik), prof. Grzegorz Białuński, dr
Jan Chłosta (wiceprezes), prof. Józef Górniewicz, prof. Norbert Kasparek (wiceprezes), dr
Jerzy Kiełbik, dr Janusz Lorenz, prof. Zbigniew Puchajda (prezes), dr Jerzy Sikorski, prof.
Jerzy Suchta, dr hab. Ryszard Tomkiewicz (sekretarz), mgr Piotr Żuchowski.
11
Od 2015 r. Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego jest organizacją
pożytku publicznego, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i widnieje w wykazie
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., 2004,
poz. 1118, poz. 485).
Numer KRS Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie:
0000021188
Biuletyn Towarzystwa Naukowego
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 23
Redaktor: Ryszard Tomkiewicz
Adres: 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87 (Dom Polski)
I piętro, pokój 111, tel. (089) 527-66-18, 523-52-00,
Dyżury w poniedziałki i w czwartki, godz. 9.00-11.00
Konto:
Bank Pekao S.A. O/Olsztyn
49124055981111000050252273
NIP 739-29-86-814

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial