Kierunki działalności

  • Pomoc w uzyskiwaniu wsparcia w prowadzeniu badań naukowych. W minionych latach dzięki Towarzystwu Naukowemu kilkudziesięciu badaczy, w przeważającej mierze ludzi bardzo młodych, uzyskało wsparcie przy prowadzeniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Wielokrotnie realizowane zadania służyły jako podstawy prac doktorskich, o tematyce wykraczającej poza zagadnienia związane z regionem.
  • Inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie sesji, konferencji i pojedynczych odczytów naukowych. Tradycyjnie posiedzenia takie organizowano wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych, czasem też przy współudziale innych instytucji, głównie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Szczególnego znaczenia nabrały interdyscyplinarne sesje naukowe o zasięgu ponadregionalnym, często z udziałem gości z zagranicy oraz te organizowane cyklicznie, w których chętnie brali udział także ludzie nauki spoza olsztyńskiego środowiska. Wymienić tu należy: Między Barokiem a Oświeceniem (dotąd zorganizowano 6 sesji) oraz Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich (w 2005 r. odbyła się 10 edycja konferencji). Materiały z tych spotkań są sukcesywnie wydawane w postaci książkowej. Od 2004 r. Towarzystwo współorganizuje cykl, pod wspólnym tytułem Olsztyńskie Spotkania Naukowe.
  • Współuczestnictwo (wraz z Ośrodkiem Badań Naukowych) w wydawaniu książek, które ukazywały się głównie w serii wydawniczej: „Rozprawy i Materiały OBN” oraz „Bibliotece Olsztyńskiej”. Towarzystwo współuczestniczy też w wydawaniu kwartalnika „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” oraz miesięcznika „Obwód Kaliningradzki”. Co roku ukazuje się „Biuletyn Towarzystwa Naukowego” (szerzej na ten temat w zakładce dot. wydawnictw OBN).

***


    W Biurze Zarządu Towarzystwa Naukowego można otrzymać i złożyć zgłoszenia (wnioski) na dofinansowanie wydawnictw oraz sesji naukowych. W przypadku wniosku o dofinansowanie wydawnictwa należy złożyć kompletny maszynopis pracy, wraz z ewentualnym materiałem ilustracyjnym oraz tekstem w formie elektronicznej (dyskietka lub płyta CD). Całość powinna być dostarczona najpóźniej do 15 października. Wnioski, które napłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku zgłoszeń o dofinansowanie wydania książki, należy dołączyć recenzje wydawnicze dwóch samodzielnych pracowników naukowych (podpisane niebieskim tuszem), potwierdzające celowość wydania danej pracy. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Towarzystwa.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial