55,00

Autor: praca zbiorowa

Redakcja naukowa: Maria Jolanta Radziszewska

Tytuł: W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur

Podtytuł: SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA SPOŁECZNA

Rok wydania: 2022

Język: polski

ISBN: 978-83-96-3270-7-9

Oprawa: miękka

Spis treści

Maria Radziszewska
Wstęp. Różne ujęcia szkoły jako instytucji społecznej na Warmii i Mazurach

CZĘŚĆ I
SZKOŁA I INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W PRUSACH WSCHODNICH – DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI WARMII I MAZUR

____________________________
Aldona Zakrzewska
Wokół modelu polskiego szkolnictwa katolickiego na Warmii i Mazurach w latach 1920–1939
Around the model of Polish Catholic education in Warmia and Mazuryin the years 1920–1939

 • Wstęp
 • Powstanie i rozwój polskich edukacyjnych placówek katolickich
 • Charakterystyczne cechy polskich edukacyjnych placówek katolickich
 • Zakończenie

____________________________
Urszula Pulińska
Szkolnictwo polskie w Prusach Wschodnich w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” w latach 1957–1959
Polish education in East Prussia in the interwar periodin the Masuro-Warmian Bulletin between 1957 and 1959

 • Wstęp
 • Szkolnictwo polskie na Warmii w świetle artykułów opublikowanych w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” w latach 1957–1959
 • Gimnazjum Polskie w Kwidzynie w latach 1937–1939
 • Dzieje szkół w Nowej Kaletce i Worytach w latach 1929–1939
 • Zakończenie

____________________________
Maria Radziszewska
Formy pracy kulturalno-oświatowej inicjowane przez Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Warmię w Prusach Wschodnich
Forms of cultural and educational work initiated by the Polish-Catholic School Society on Warmia in East Prussia

 • Wstęp
 • Powstanie Towarzystwa Szkolnego na Warmii
 • Formy pracy kulturalno-oświatowej warmińskiego Towarzystwa Szkolnego
 • Zakończenie

CZĘŚĆ II
SZKOŁY ORAZ INSTYTUCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NA WARMII I MAZURACH W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ
____________________________
Iwona Jóźwiak
Opieka nad dzieckiem osieroconym na Warmii i Mazurach w latach 1945–1961
Caring for an orphaned child in Warmia and Mazury regions in 1945–1961

 • Wstęp
 • Sytuacja ogólna dzieci osieroconych
 • Elementy specyfiki dzieci osieroconych na Warmii i Mazurach
 • Trudności kadrowe i wychowawcze
 • Wychowanie „nowego człowieka”
 • Problemy finansowe i instytucja rodzin zastępczych
 • Działania opiekuńcze organizacji chrześcijańskich
 • Zakończenie
 • Aneks

____________________________
Andrzej Puliński
Rozwój sieci szkolnej w wybranych powiatach województwa olsztyńskiego w latach 1945–1955 w artykułach Stanisława Wiśniewskiego zamieszczonych
w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”
The development of the school network in selected districts of the Olsztyn province in articles by Stanislaw Wisniewski published
in “Masuro-Warmian Bulletin” between 1945 and 1955

 • Wstęp
 • Rozwój sieci szkolnej w powiecie bartoszyckim
 • Rozwój sieci szkolnej w powiecie górowskim
 • Rozwój sieci szkolnej w powiecie ostródzkim
 • Zakończenie

____________________________
Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz
Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe mniejszości ukraińskiej na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970
Primary and secondary education of the Ukrainian minority in Warmia and Mazury in the years 1947–1970)

 • Wstęp, czyli kilka słów o sytuacji Ukraińców na Warmii i Mazurach po 1947 r.
 • Rozwój szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego ukraińskiej mniejszości narodowej na Warmii i Mazurach
 • Zakończenie

____________________________
Kinga Lisowska
Organizacja gminnych szkół zbiorczych i szkół 10-letnich w latach 1972–1983 w województwie olsztyńskim. Projekt Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego
Organization of communal collective schools and 10-year schools between 1972 and 1983 in Olsztyn province. Project of the School District Board in Olsztyn

 • Wstęp
 • Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego w latach 1939–1973
 • Szkoły zbiorcze i 10-letnie szkoły ogólnokształcące w systemie szkolnictwa polskiego w latach 1972–1973
 • Założenia organizacji gminnych szkół zbiorczych w perspektywie 10-letnich szkół ogólnokształcących w Kuratorium Okręgu Olsztyńskiego w latach 1973–1983]
 • Zmiany w programie kształcenia w szkołach zbiorczych i 10-letnich szkołach ogólnokształcących
 • Zakończenie

CZĘŚĆ III
SZKOŁA I INSTYTUCJE SPOŁECZNO-OŚWIATOWE NA WARMII I MAZURACH W LATACH 1989–2022

____________________________
Paweł Piotrowski, Marcin Warmiński, Aldona Małyska
Innowacyjny model przygotowania zawodowego – pionierskie wdrożenie w regionie warmińsko-mazurskim
w obszarze usług gastronomicznych i turystycznych w latach 2009–2014
The innovatory model of vocational preparation – the pioneering implementation in Warmia and Masuria region
in the catering and tourism industry between 2009 and 2014

 • Wstęp
 • Kształcenie modułowe wśród modeli organizacji szkolnego przygotowania zawodowego
 • Zastosowanie modelu modułowego kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej i hotelarstwie – innowacyjne wdrożenie w regionie warmińsko-mazurskim
 • Zakończenie

____________________________
Małgorzata Stańczak
Wsparcie edukacyjne uczniów zdolnych w publicznych liceach ogólnokształcących w Olsztynie (2020–2022)
Educational support for gifted students in public high-schools in Olsztyn

 • Wstęp
 • Promocja osiąganych sukcesów
 • Zapisy w oficjalnych dokumentach szkoły
 • Sposoby pracy
 • Zakończenie

____________________________
Józef Górniewicz
Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2008–2022) – 14 lat działalności badawczej i wydawniczej. Analiza pierwsza
Centre of Social Research of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (2008–2022) – 14 years of research and publishing activity. First analysis

 • Baza teoretyczna projektu
 • Centrum Badań Społecznych UWM jako struktura naukowa
 • Projekty badawcze realizowane w placówce
 • Aktywność publikacyjna naukowców związanych z Centrum Badań Społecznych UWM

____________________________
Justyna Cherchowska
Czas wolny i formy aktywności podejmowane przez słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku na terenie Warmii i Mazur (1995–2022)
Free time and activities undertaken by university of third age students in Warmia and Mazury (1995–2022)

 • Wstęp
 • Aktywność osób starszych w przestrzeni uniwersytetu trzeciego wieku
 • Uniwersytety trzeciego wieku na Warmii i Mazurach
 • Aktywności słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku na Warmii i Mazurach w czasie wolnym
 • Zakończenie


CZĘŚĆ IV
BIOGRAFIE UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I TWÓRCÓW SZKOŁY NA WARMII I MAZURACH

____________________________
Danuta Koźmian
„Za mgłą, za szkłem powiększającym”
“In a blurr, behind a magnifying glass”

 • Szkoła, nauczyciele i uczniowie w latach 1949–1953
 • Refleksje o życiu Szkoły i własnych losach w okresie stalinowskim (1949–1953)
 • Postscriptum

____________________________
Marcelina Zaniewska
Władysław Sempioł (1926–1993) – działalność i refleksje nt. wybranych obszarów szkolnictwa pedagogicznego w województwie olsztyńskim
Władysław Sempioł (1926–1993) – activity and reflections on selected areas of pedagogical education in the Olsztyn voivodeship

 • Wstęp
 • Władysław Sempioł – z Wilna do Olsztyna
 • Władysław Sempioł – praca na polu oświaty
 • Zakończenie

____________________________
Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
Wiesław Andrzej Ciczkowski (1951–2000) – nauczyciel, metodyk, badacz
Wiesław Andrzej Ciczkowski (1951–2000) – teacher, methodologist, researcher

 • Wstęp
 • Nauczyciel
 • Wizytator – metodyk
 • Badacz
 • Zakończenie

Dodatkowe informacje

Waga 0.530 kg
Wymiary 16.5 × 23 × 2.2 cm