Regulamin Księgarni IPWK

Regulamin zakupów dokonywanych w Księgarni Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego prowadzoną przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie, 10-402 Olsztyn ul. Partyzantów 87, wpisaną do rejestru instytucji kultury 113/2019, o numerze NIP 739 39 28 316, REGON 383544690 (dalej zwaną też „Księgarnią IPWK”).

§2

 1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki i czasopisma zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, to jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z oferty Wydawnictwa Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
 3. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Wydawnictwie Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).
 4. Przez „dni robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§3

 1. Klient wybiera towar z oferty Księgarni Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego prezentowanej na stronie internetowej http://ip.olsztyn.pl/ksiegarnia i składa zamówienie korzystając z tej strony internetowej.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

 1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

§5

 1. Księgarnia Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały stanowi faktycznemu.
 2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach Księgarni Internetowej Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego stanowią ofertę do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6
Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informację o przyjęciu zamówienia, a także dodatkowo, z uwzględnieniem § 15 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny za towar wraz z opłatą za dostawę) na rachunek bankowy Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

§7
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić o tym fakcie Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: sekretariat@ip.olsztyn.pl lub pod numerem tel. 89 527 66 18

§8
Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia w Księgarni Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego przy uwzględnieniu dokonanej płatności, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie do 72 godzin, jednakże Wydawnictwo Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego podejmuje wszelkie starania, aby zrealizować zamówienie w najkrótszym możliwym czasie. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta w Dziale Księgowości IPWK i kończy się z dniem przekazania zamówienia z Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko dni robocze.

Przewidywany czas oraz koszt dostawy określony jest przez aktualnie obowiązujący taryfikator Poczty Polskiej lub innego przewoźnika realizującego dostawę.

§9
O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu w Księgarnia Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10
Na życzenie Klienta Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§11
Towary wysyłane są w czasie do 48 godzin.

§12
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy każdym produkcie plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§13
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§14
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy: tel. 89 527 66 18 e-mail: sekretariat@ip.olsztyn.pl

§15
IPWK oferuje dwie formy płatności za zamówione towary:
a) przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Numer rachunku bankowego w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: 28 1130 1189 0025 0164 5920 0004
b) gotówką – odbiór osobisty w siedzibie IPWK.

§16
Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od Księgarni Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego fakturę VAT.

Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Księgarni Internetowej Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§17
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług aktualnie obowiązujących w taryfikatorze Poczty Polskiej lub innego przewoźnika realizującego dostawę.

§18
Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego pod numerem 89 527 66 18lub drogą mailową: sekretariat@ip.olsztyn.pl. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.

§19
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię IPWK, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni IPWK. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech towaru.

Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.

Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§20
W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru. Księgarnia IPWK nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji.

W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia IPWK zwróci należność za reklamowany towar.

Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia IPWK podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§21
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

§22
Nazwy producentów towarów i e-wydań oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego wyłącznie w celach informacyjnych.

§23

 1. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określanego jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Księgarni Internetowej Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, będącego ich administratorem, wyłącznie za dobrowolnie wyrażaną zgodą nabywcy w celu realizacji zamówień i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.
 2. Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili – bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.
 3. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

§24
Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego
10-402 Olsztyn ul.
Partyzantów 87
e-mail: sekretariat@ip.olsztyn.pl
tel.: (89) 527 66 18 w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial