Projekty


    Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego prowadzi badania naukowe dotyczące dziejów Warmii i Mazur oraz współczesności regionu. Zgodnie z zadaniami określonymi w statucie. Ośrodek badaniami obejmuje ziemie położone między dolną Wisłą a Niemnem. Od kilku lat zainteresowania badawcze obejmują Obwód Kaliningradzki i kraje nadbałtyckie, głównie Litwę, Łotwę oraz Estonię. Z racji na liczną mniejszość ukraińską mieszkającą na Warmii i Mazurach, badania dotykające problematyki tej ludności oraz dziejów Ukrainy. Naukowe zainteresowania koncentrują się na Obwodzie Kaliningradzkim, głównie na gromadzeniu bogatej dokumentacji życia społecznego, politycznego, naukowego, gospodarki, demografii oraz kwestii wyznaniowych.
    Ośrodek pozostał konsekwentny w prowadzeniu badań, których profil został wypracowany przez czterdzieści lat istnienia Ośrodka, a także zapoczątkowany przez  Instytut Mazurski, założony w Olsztynie w 1945 roku.

    Badania naukowe koncentrują się na następujących tematach:
1. Przemiany polityczne od średniowiecza po czasy nowożytne.
2. Społeczeństwo ziem pruskich.
3. Migracje na ziemiach pruskich i wschodniobałtyckich.
4. Dzieje samorządu ziem pruskich i Warmii i Mazur.
5. Biografistyka.
6. Dzieje miast, powiatów, gmin.
7. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce północno-wschodniej 1989-2005.
8. Obwód Kaliningradzki – społeczeństwo, gospodarka, kultura i nauka.
9. Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur.

    Aktualnie realizowane zadania badawcze

1 Warmiacy-społeczeństwo XVI-XX wiek

2 Warmia w granicach Rzeczypospolitej 1466-1772. Między Prusami Królewskimi i Prusami Książęcymi

3 Samorząd warmiński w czasach nowożytnych

4 Miasta warmińskie 1466-1772

5 Zamki na Warmii

6 Polskie wpływy kulturalne w Królewcu w XVI-XVIII wieku

7 Rzemiosło na Warmii w XVII-XVIII wieku

8 Rola mediów w kształtowaniu pamięci historycznej

9 Przemiany społeczno-kulturowe na Mazurach w XVI-XVIII wieku

10 Słownik biograficzny pastorów mazurskich w XIX wieku

11 Marcin Gerss- życie i działalność

12 Prusy Wschodnie w opinii prasy warszawskiej w drugiej połowie XIX wieku

13 Losy ludności rodzimej byłych Prus Wschodnich po1945 roku

14 Warmia i Mazury – kształtowanie się świadomości i tożsamości regionalnej

15 Elita władzy Warmii i Mazur po 1945 roku

16 Ruch społeczno-kulturalny na Warmii i Mazurach po 1945 roku

17 System stalinowski na Warmii i Mazurach 1945-1956

18 Ukraiński ruch narodowy w Polsce północnej po 1945 roku.

    Prace zespołowe

1 Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka.

2 Migracje na ziemiach wschodniobałtyckich.

3 Warmia i Mazury 1989-2005 przemiany społeczne i gospodarcze.

4 Obwód Kaliningradzki – dzieje 1946-2006.

5 Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial