COLLOQUIA BALTICA IV

COLLOQUIA BALTICA IV
interdyscyplinarna konferencja naukowa

Od religii tradycyjnych do chrześcijańskiego synkretyzmu – przemiany religijności w kulturze ludów bałtyjskich
2011

W opublikowanym w I tomie Pruthenii artykule: Stan badań nad dziejami Prusów po 1945 r. G. Białuński, w podsumowaniu paragrafu poświęconego kulturze duchowej Prusów stwierdził, że prace nad poznaniem systemu wierzeń, choć zdają się być zaawansowane, to w szczegółach dalekie są od doskonałości, a przede wszystkim brakuje oddzielnej monografii poświęconej religii i mitologii Prusów. Nade wszystko wspomniany autor zauważa brak oddzielnej monografii poświęconej religii i mitologii Prusów. Trudno jednak zgodzić się z autorem wspomnianego tekstu, gdy twierdzi, że na temat religii Prusów powstała po 1945 roku dość obszerna literatura. O ile rzeczywiście zagadnieniom mitologii bałtyjskiej poświęcono kilka znaczących monografii publikowanych w paru przynajmniej językach, to nasza wiedza na temat całego szeregu zagadnień pozostaje w zasadzie na poziomie z przełomu wieku XIX i XX. Dużo lepsza sytuacja jest, jak się zdaje, w obszarze badań nad procesami chrystianizacji i ewangelizacji Prusów począwszy od pierwszych misji po działalność ewangelizacyjną Kościołów w okresie reformacji. Najsłabiej prezentują się natomiast badania nad wierzeniami Bałtów w prehistorii, co wynika nie tylko z niemal całkowitego braku źródeł pisanych, ale także metodologicznych trudności związanych z interpretacją źródeł archeologicznych. 
Nie jest jednak przecież prawdą, że możliwości badawcze w obszarze zjawisk religijnych, czy też – szerzej – kultury duchowej Bałtów, zostały już wyczerpane. Rozwijają się zarówno metody interpretacji i analizy źródeł archeologicznych, wykraczające już znacznie poza opis cech empirycznych pozyskanego materiału, jak też z nowymi „narzędziami” poznawczymi (np. hermeneutycznymi, semiotycznymi) podchodzimy do dobrze skądinąd znanych źródeł pisanych i materiałów folklorystycznych. Sytuacja ta pozwala z nadzieją spojrzeć na możliwości rozwoju badań nad kulturami bałtyjskimi, a kulturą pruską w szczególności. 
Chcąc dać pewien impuls do tych badań chcemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w pracach IV Interdyscyplinarnej Konferencji COLLOQUIA BALTICA, którą planujemy na koniec marca i początek kwietnia 2011 roku. 
Tym razem, chcemy przyjrzeć się różnym aspektom przemian w obszarze szeroko rozumianych zjawisk religijnych kultur bałtyjskich, ze szczególnym uwzględnieniem Prusów. Tradycyjnie również naszym pragnieniem jest by planowana konferencja miała charakter interdyscyplinarny, by – tam, gdzie to tylko możliwe – ujmować badane zjawiska z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, różnych metod badawczych, próbując zarazem zrozumieć tę możliwą różnorodność optyk. 

Łączymy wyrazy szacunku 
Organizatorzy COLLOQUIA BALTICA IV
dr hab. Grzegorz Białuński, prof. UWM, dr Mirosław Hoffmann, dr Bogdan Radzicki

 

Program sesji
COLLOQUIA BALTICA 4


Konspekty wystąpień(rar)
Konspekty

 
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial