Instrukcja wydawnicza

Instrukcja wydawnicza Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego do pobrania w pliku pdf. wytyczne_autorzy

 

Instrukcja wydawnicza
Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego

I. Materiały wymagane muszą zostać złożone w sekretariacie IP przed rozpoczęciem prac redakcyjnych.

Ważne: Książki zbiorowe oraz czasopisma składane muszą być dostarczane z kompletem umów autorskich. Brak kompletu umów autorskich spowoduje nieprzyjęcie publikacji.

1. Ostateczna wersja pracy (po recenzji), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

̶            wydruku komputerowego,

̶            zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej,

Łamanie, opracowanie redakcyjne i graficzne zleca wyłącznie Instytut.

2. Układ materiałów w publikacji:

̶            strona tytułowa,

̶            wstęp/przedmowa,

̶            tekst główny z przypisami,

̶            aneksy,

̶            bibliografia,

̶            słowniki terminów,

̶            indeksy,

̶            wykazy ilustracji, tabel itp.,

̶            streszczenia obcojęzyczne lub polska wersja streszczeń, które Wydawnictwo przekaże do tłumaczenia.

̶            wykazy skrótów i oznaczeń,

̶            spis treści,

3. Prawa autorskie

Wszystkie teksty, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

4. Notki informacyjne

Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie (razem z maszynopisem):

    notki o książce oraz krótkiej notatki o sobie.

    krótkiej notki o książce w języku angielskim (na stronę www).

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zatwierdzona przez redaktora prowadzącego i redaktora naczelnego.

II. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa

Tekst

̶              plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (Word 95 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora); elektroniczna wersja tekstu powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku, uwzględniającego poprawki po recenzji,

̶              w przypadku pracy zbiorowej wymagane jest dostarczenie całej, ujednoliconej pracy w jednym folderze (na jednym nośniku elektronicznym),

̶              czcionka: 12 punktów Times New Roman, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń,

̶              w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów,

̶              interlinia 1,5 wiersza,

̶              lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm,

̶              druk jednostronny,

̶              przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym,

̶              przypisy dolne (Times New Roman; tekst przypisów – 10 punktów; interlinia – 1,5wiersza),

̶              zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy

̶              prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania,

̶              ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja),

̶              artykuł zamieszczany w pracy zbiorowej lub czasopiśmie nie powinien przekroczyć 15-20 stron.

Ilustracje

̶                   ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką,

̶                   każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie,

̶                   fotografie – pliki *.tif, *.jpg lub *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu; pliki gorszej jakości możemy reprodukować wyłącznie w niewielkich rozmiarach,

̶                   wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji),

̶                   rysunki – w postaci plików *.cdr (wraz z dołączonymi czcionkami) lub kontrastowe + pliki .pdf , dobrej jakości oryginały do reprodukcji,

̶                   każda tabela powinna być ponumerowana i mieć tytuł, a wykres, schemat, rysunek i zdjęcie numer i podpis,

̶                   nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu,

̶                   dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów.

Opisy bibliograficzne – należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu – tradycyjny lub zmodernizowany. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na stosowane skróty, aby były pisane w jednolitej formie w obrębie całej pracy. Dotyczy to także prac zbiorowych, w których konsekwentny sposób zapisu i kolejność elementów w opisach bibliograficznych ustala – wg przyjętych zasad – redaktor naukowy z autorami poszczególnych artykułów. Pozycje zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych wg nazwisk redaktorów naukowych albo wg tytułów.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial