15,70

Autor: praca zbiorowa

Tytuł: KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE 3/2022 vol. 318

Rok wydania: 2022

Język: polski

ISSN 0023–3196,

eISSN: 2719-8979

Oprawa: miękka

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Piotr Gotówko, O pochodzeniu i możliwej afiliacji malborskiego komtura domowego
  Clausa von Winterthur (1388–1402)
 • Marek Jodkowski, Próby zagospodarowania lidzbarskiego zamku
  w pierwszej połowie XIX w.
 • Wojciech Zawadzki, Działalność opiekuńczo-wychowawcza sióstr św. Katarzyny
  w elbląskiej Kolonii Pangritza w latach 1887–1946

ŹRÓDŁA

 • Jerzy Przeracki, Lepnerowie – rodzina lekarzy warmińskich rodem z Królewca
 • Radosław Gross, Echa wypadków gryfickich i drawskich w 1951 roku na Warmii
  i Mazurach w świetle materiałów KW PZPR i WUBP w Olsztynie (część 2)
 • Robert Syrwid, Duchowieństwo Kościoła katolickiego na Warmii i Mazurach wobec
  wyborów do Sejmu PRL I kadencji z 26 X 1952 r. w ocenie aparatu bezpieczeństwa
  KRONIKA NAUKOWA
 • Paweł Piotrowski, Sprawozdanie z seminarium naukowego „W kręgu życia, działalności
  i spuścizny Marii Grzegorzewskiej – Patronki Roku 2022” (22 września 2022)


  [ENG]
  CONTENTS
  ARTICLES AND PAPERS
  Piotr Gotówko, About the orgin and possible affiliation of the vice-commander
  of the Malbork Castle Claus von Winterthur (1388–1402)
  Marek Jodkowski, Attempts to develop Lidzbark castle
  in the first half of the 19th century
  Wojciech Zawadzki, Care and educational activities of the Sisters of St Catherine
  in the Elbląg Pangritz Colony between 1887 and 1946
  SOURCES
  Jerzy Przeracki, The Lepners – a family of Warmian doctors from Königsberg
  Radosław Gross, Echoes of the 1951 Gryfice and Drawsko incidents in Warmia
  and Mazury in the light of the materials of the KW PZPR and WUBP
  in Olsztyn (part 2)
  Robert Syrwid, The clergy of the Catholic Church in Warmia and Mazury
  in the presence of the elections to the Sejm of the People’s Republic of Poland
  for the first term of 26 October 1952 as assessed by the security apparatus
  SCIENTIFIC CHRONICLE
  Paweł Piotrowski, Report on the scientific seminar “W kręgu życia, działalności
  i spuścizny Marii Grzegorzewskiej – Patronki Roku 2022” (“In the circle of life,
  activity and legacy of Maria Grzegorzewska – Patroness of the Year 2022”)
  (22 September 2022)


  [DE]
  INHALTSVERZEICHNIS
  ARTIKEL UND MATERIALIEN
  Piotr Gotówko, Zur Herkunft und möglichen Affiliation des Marienburger Hauskomturs
  Claus von Winterthur (1388–1402)
  Marek Jodkowski, Bewirtschaftungsversuche des Schlosses Lidzbark
  in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
  Wojciech Zawadzki, Pflege- und Bildungsaktivitäten der Katharinenschwestern
  in Elbląg’s (Elbing’s) Pangritz-Kolonie in den Jahren 1887–1946
  QUELLEN
  Jerzy Przeracki, Die Lepners – eine ermländische Arztfamilie aus Königsberg
  Radosław Gross, Echos der Unfälle von Gryfice und Drawsko im Jahr 1951
  in Ermland und Masuren im Lichte der Materialien der KW PZPR
  und WUBP in Allenstein (Teil 2)
  Robert Syrwid, Der Klerus der katholischen Kirche in Ermland und Masuren
  im Hinblick auf die Wahlen zum Sejm der Volksrepublik Polen für die erste
  Legislaturperiode am 26. Oktober 1952 nach Einschätzung des Sicherheitsapparates
  WISSENSCHAFTLICHE CHRONIK
  Paweł Piotrowski, Bericht über das wissenschaftliche Seminar “Im Kreis des Lebens,
  der Tätigkeit und des Vermächtnisses von Maria Grzegorzewska – Schirmherrin
  des Jahres 2022”. (22. September 2022)

Dodatkowe informacje

Waga 0.3 kg
Wymiary 24 × 17 × 1 cm