O Komunikatach Mazursko-Warmińskich

Komunikaty Mazursko-⁠Warmińskie są najstarszym, ukazującym się od 1957 roku, na obszarze Warmii i Mazur czasopismem naukowym o charakterze humanistycznym, a drugim po Zapiskach Historycznych na obszarze dawnych Prus. Pismo ma charakter regionalny, odnoszący się do Polski północno-⁠wschodniej. O ile jednak taki charakter mają artykuły, to publikują tutaj naukowcy z całego kraju oraz z zagranicy. Dzięki współpracy z naukowcami niemieckimi, rosyjskimi, czy litewskimi, czasopismo jest rozpoznawalne poza granicami Polski. W Komunikatach swoje pierwsze kroki stawiał prof. Janusz Małłek, czy prof. Wojciech Wrzesiński. Wieloletnim przewodniczącym Rady Redakcyjnej był Marian Biskup. Obecnie wysoki poziom naukowy pisma zapewnia Rada, której członkami są zainteresowani regionem badacze, ponad jedną trzecią jej składu stanowią cudzoziemcy. Komunikaty prezentują na swych łamach różnorodne badania historyczne spełniające wysokie standardy naukowe. Swe miejsce znajdują prace z zakresu archeologii, jak i historii
najnowszej. Prezentowane są również artykuły socjologiczne. Wszystkie artykuły naukowe poddawane są procedurze recenzyjnej, Zakwalifikowane
do druku są redagowane pod względem językowym, jak i w celu ujednolicenia aparatu naukowego. Każdy artykuł posiada słowa kluczowe w języku polskim, angielskim i niemieckim. W tych dwóch ostatnich językach dołączane są streszczenia. Komunikaty Mazursko-⁠Warmińskie stanowią obecnie najważniejsze czasopismo na Warmii, Mazurach i Powiślu poświęcające swoją uwagę tematyce dawnych krain pruskich i powojennej historii regionu północno-⁠wschodniego. Pismo buduje tożsamość regionalną, podejmuje tematy badawcze zaniechane wcześniej bądź weryfikuje dotychczasową wiedzę o przeszłości regionu.

Masuro-⁠Warmian Bulletin are the oldest, published since 1957, on the area of  Warmia and Mazury scientific humanistic periodical, and
second after the Zapiski Historyczne on the Prussia area. Scripture has a regional character, referring to the Polish north-⁠east, and former Prussia. However publish here, if such is the nature of articles, the scientists from all over the country and from abroad. Thanks to the cooperation with scientists German, Russian, or Lithuanian, the magazine is recognizable outside Polish borders. In Bulletin his first steps put prof. Janusz Mallek, and professor Wojciech Wrzesiński. Long-⁠term chairman of the Editorial Board was Marian Biskup. Currently, a high level of academic writing gives the Council, whose members are researches interested in the region, more than one-⁠third of its composition are foreigners .Bulletin on their pages present a variety of historical research meeting high academic standards. Here find place articles in the field of archeology and history. Presented are also sociological articles. All scientific articles are subject to the reviewing procedure, qualified to print are drawn in terms of language, as well as to standardize the scientific apparatus. Each article has the key words in Polish, English and German. In the latter two languages  are included summaries. Masuro-⁠Warmian Bulletin -⁠ are now the most important magazine in Warmia, Mazury and Powiśle devoting his attention of a former Prussian lands and post-⁠war history of the north-⁠east. The articles build the regional identity, take the research topics previously abandoned or verified prior knowledge about the regions past.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0023-3196

eISSN 2719-8979

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial