Plebiscyty w Europie

Konferencja naukowa

Plebiscyty w Europie

            Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (dawny Ośrodek Badań Naukowych), Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej Plebiscyty w Europie.

            Setna rocznica konferencji pokojowej w Wersalu, która przyjęła plebiscyt jako formę rozstrzygania sporów terytorialnych oraz przypadające w roku 2020 stulecie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu stanowią punkt wyjścia do refleksji nad atmosferą panującą przed, w trakcie
i po zakończeniu głosowania w wyżej wymienionym regionie. Inne ważne problemy, które należałoby poruszyć to m.in. międzynarodowy kontekst plebiscytu, polskie plany wojskowe wobec Prus Wschodnich oraz ocena wyników plebiscytu na Warmii i Powiślu oraz osobno na Mazurach.

            W odniesieniu do plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu pragniemy również ponownie naświetlić trudny proces organizowania się ruchu polskiego na Warmii i Mazurach.

            Nie zamierzamy ograniczyć się jedynie do wydarzenia tak istotnego z perspektywy regionu Warmii i Mazur. Na konferencji chcemy także poruszyć zagadnienia dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku, w Szlezwiku oraz niezrealizowanych projektów plebiscytowych, przy pomocy których planowano zażegnać konflikt polsko-litewski.

            Niezależnie od problematyki plebiscytowej intencją naszą jest, aby organizowana przez Instytut sesja stała się okazją do dyskusji nad wciąż aktualnym problemem samostanowienia narodów, który szczególnie mocno uwidocznił się po upadku trzech wielkich imperiów, dominujących w Europie od Kongresu Wiedeńskiego. Pomimo obserwowanych w Europie i na świecie procesów zmierzających do integracji i jednoczenia się państw wokół wspólnych celów w XXI wieku nadal jesteśmy świadkami dążeń do suwerenności i samookreślenia czego przykładem mogą być wydarzenia chociażby z Katalonii i Kraju Basków.

            Jesteśmy przekonani, że konferencja, poza przedstawieniem najnowszych osiągnięć badawczych, odnoszących się do problematyki plebiscytów jako formy rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, przyczyni się także do popularyzacji wiedzy o tym jakże ważnym aspekcie historii Polski wśród mieszkańców Olsztyna i regionu.

            Ze względu na poruszaną problematykę konferencja ma charakter interdyscyplinarny.
W związku z tym zapraszamy do udziału w sesji nie tylko historyków, ale także przedstawicieli innych dziedzin nauki: politologów, socjologów, prasoznawców, prawników etc.

Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2020 r. Referaty wygłoszone na konferencji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Na rzecz pokrycia kosztów posiłków i materiałów konferencyjnych ustanowiona została opłata konferencyjna w wysokości 250 zł

Streszczenia i propozycję zgłoszeń prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 2 marca br. na adresy e-mail: sekretariat@ip.olsztyn.pl lub piotr.bojarski@ip.olsztyn.pl. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy konferencji. Istnieje również możliwość przesyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną na adres Instytutu: ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.

dr Jerzy Kiełbik

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

 

Karta zgłoszenia uczestnika – formularz w formacie pdf

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial