Statut

STATUT
Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618) oraz innych ustaw,
  2. niniejszego Statutu.
 2. Ośrodek jest instytutem badawczym posiadającym osobowość prawną, nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Olsztyn.
 4. Terenem działalności Ośrodka jest obszar województwa warmińsko mazurskiego.
 5. Ośrodek ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Ośrodka w otoku.

Rozdział II
Przedmiot działalności Ośrodka
§ 2

 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest:
   1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu historii, politologii etnografii, socjologii i dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur,
   2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
   3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 1. Do zakresu działania Ośrodka mającego na celu realizację przedmiotu działania Ośrodka należy:
   1. tworzenie zespołów badawczych;
   2. publikowanie prac naukowych i popularno-naukowych;
   3. wydawanie kwartalnika „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”,
   4. prowadzenie, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów naukowych oraz dokumentacji;
   5. współpracę z instytucjami i organizacjami naukowymi oraz uczelniami;
   6. umożliwianie wymiany poglądów naukowych poprzez różne formy zebrań, posiedzeń, publikacji, wystaw, konkursów itp.;
   7. opracowywanie analiz, ocen i wykonywanie prac zleconych w ramach działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez Ośrodek.

 

Rozdział III
Organy Ośrodka

§ 3
Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Naukowa.

§ 4
Dyrektor:

 1. ustala plany działalności Ośrodka;
 2. realizuje politykę kadrową;
 3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Ośrodka na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności;
 4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Ośrodka;
 5. reprezentuje Ośrodek;
 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

§ 5

 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Ośrodka w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 2. Do zadań Rady Naukowej należy:
  1. uchwalanie Statutu;
  2. przeprowadzanie konkursu na stanowisko Dyrektora;
  3. występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie Dyrektora;
  4. opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców Dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
  5. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Ośrodka, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań;
  6. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  7. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Ośrodka oraz stałej współpracy Ośrodka z innymi osobami prawnymi;
  8. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
  9. opiniowanie rocznego planu finansowego;
  10. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
  11. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  12. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
  13. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
  14. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.
 3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
 4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 13, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 5. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Ośrodka.
 6. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9-12, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 6

 1. Rada Naukowa Ośrodka liczy 12 członków.
 2. W skład Rady Naukowej Ośrodka wchodzą:
 3. pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Ośrodka w liczbie 6,
 4. osoby spoza Ośrodka w liczbie 6,
 5. Liczba należnych miejsc w Radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w ust. 2
  pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, wynosi 4,
 6. Liczba należnych miejsc w Radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w ust. 2
  pkt. 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, wynosi 2,
 7. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady, jeżeli ich liczba jest mniejsza niż liczba należnych im miejsc w Radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w radzie, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 8 i 9.
 8. Do Rady Naukowej wchodzą osoby spoza Ośrodka posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Ośrodka, które powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora.
 9. W skład Rady Naukowej wchodzi Dyrektor, zastępca Dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy Dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 11 – 13. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1.
 10. Członków Rady Naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Ośrodka na okres 4 lat.
 11. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
 12. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział IV
Organizacja Ośrodka i zasady gospodarki finansowej

§ 7
Dyrektor może:

 1. powołać sekretarza naukowego Ośrodka,
 2. powołać Kolegium Dyrektora oraz Kolegium Wydawnicze, jako organy opiniodawczo-doradcze.

§ 8

 1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.
 2. Konkurs ogłasza Dyrektor w drodze zarządzenia.
 3. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów.
 4. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.
 5. Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.
 6. Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłaniany zwycięzca konkursu.
 7. Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.
 8. Pracownikiem naukowym Ośrodka może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1)   posiada nieposzlakowaną opinię i nieskazitelny charakter,
2)   nie była skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
3)   korzysta z pełni praw publicznych,
4)   posiada predyspozycje do pracy naukowej,
5)   posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy konkurs,
6) prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku.

§ 9

 1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 członków.
 2. Komisja Dyscyplinarna jest wybierana w następujący sposób:
 3. Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 3 członków, spośród pracowników Ośrodka, którym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz wskazuje przewodniczącego Komisji.
 4. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku.
 5. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu w Ośrodku nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej.
 6. Kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora.
 7. Komisja wyborcza informuje pracowników Ośrodka o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.
 8. Głosowanie jest tajne. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
 9. Komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi.
 10. Dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

§ 10
Gospodarka Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w Rozdziale 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618).

Rozdział V
§ 11
Ośrodek współpracuje z Towarzystwem Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy o ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial