Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Konferencja naukowa „Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie”
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (dawny Ośrodek Badań Naukowych), Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie.

Setna rocznica konferencji pokojowej w Wersalu, która przyjęła plebiscyt jako formę rozstrzygania sporów terytorialnych oraz przypadające w roku 2020 stulecie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu stanowią punkt wyjścia do refleksji nad atmosferą panującą przed, w trakcie i po zakończeniu głosowania w wyżej wymienionym regionie. Inne ważne problemy, które należałoby poruszyć to m.in. międzynarodowy kontekst plebiscytu, polskie plany wojskowe wobec Prus Wschodnich oraz ocena wyników plebiscytu na Warmii i Powiślu oraz osobno na Mazurach.

W odniesieniu do plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu pragniemy również ponownie naświetlić trudny proces organizowania się ruchu polskiego na Warmii i Mazurach.

Rok 1920 był przełomowy nie tylko w historii Warmii, Mazur i Powiśla, ale także całej Rzeczypospolitej. W związku z tym, obok głównego zagadnienia jakim jest problematyka plebiscytowa, w zamiarach organizatorów sesji leży przypomnienie znaczenia wojny polsko-bolszewickiej dla ugruntowania pozycji niepodległej Polski na mapie politycznej powojennej Europy. Szczególnie zależy nam na ukazaniu odbioru działań wojennych w kręgach polityczno-wojskowych, prasie i społeczeństwie. Liczymy również na przybliżenie, rozpoczętego już jesienią 1920 roku niezwykle trudnego procesu odbudowy zniszczonych przez sześć lat działań wojennych ziem Rzeczypospolitej uwidocznionego nie tylko w dokumentach urzędowych, ale także chociażby w pamiętnikach i wspomnieniach.

Nie ulega wątpliwości, że dwa wyżej wymienione zagadnienia czyli plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz sytuacja polityczna i militarna Polski latem 1920 r. łaczą się ze sobą nierozerwalnie. Wydarzenia te mające niebagatelny wpływ na kształt terytorialny niepodległej Polski nie przeszły bez echa w powojennej Europie. Pamiętać bowiem należy, że okres pomiędzy podpisaniem w czerwcu 1919 r. traktatu wersalskiego, a wydarzeniami z lata 1920 r. to w części państw europejskich pierwszy rok funkcjonowania w realiach w pełni pokojowych. Stąd też interesujące uzupełnienie wymienionych wyżej tematów stanowiłyby rozważania odnoszące się do sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w 1920 r. w wybranych państwach europejskich, zarówno tych istniejących od wieków, jak i tych, które wróciły lub pojawiły się na mapie Europy po zakończeniu I wojny światowej.

Niezależnie od problematyki plebiscytowej i wojennej intencją naszą jest, aby organizowana przez Instytut sesja stała się okazją do dyskusji i refleksji nad wciąż aktualnym problemem samostanowienia narodów, który szczególnie mocno uwidocznił się po upadku trzech wielkich imperiów, dominujących w Europie od Kongresu Wiedeńskiego. Pomimo obserwowanych w Europie i na świecie procesów zmierzających do integracji i jednoczenia się państw wokół wspólnych celów w XXI wieku nadal jesteśmy świadkami dążeń do suwerenności i samookreślenia czego przykładem mogą być wydarzenia chociażby z Katalonii i Kraju Basków.

Jesteśmy przekonani, że konferencja, poza przedstawieniem najnowszych osiągnięć badawczych, odnoszących się do wyżej wymienionych zagadnień, przyczyni się także do popularyzacji wiedzy o tym jakże ważnym okresie w historii Polski wśród mieszkańców Olsztyna i regionu.

Ze względu na poruszaną problematykę konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

W związku z tym zapraszamy do udziału w sesji nie tylko historyków, ale także przedstawicieli innych dziedzin nauki: politologów, socjologów, prasoznawców, prawników etc.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. Referaty wygłoszone na konferencji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii wieloautorskiej.

W związku z panującą w Polsce i Europie pandemią koronawirusa i znacznymi ograniczeniami w swobodnej pracy i przemieszczaniu się termin zgłoszeń na konferencję uległ zmianie.

Streszczenia i propozycje zgłoszeń prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 15 września br. na adresy e-mail: sekretariat@ip.olsztyn.pl lub piotr.bojarski@ip.olsztyn.pl. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy konferencji. Istnieje również możliwość przesyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną na adres Instytutu: ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.

dr Jerzy Kiełbik

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie