Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Nowość wydawnicza „Pomezania. Na styku świata pogańskiego i chrześcijańskiego (studia z dziejów)”
 Opublikowano: 2023/05/29
Zdjęcie Główne

Do kupienia w siedzibie Instytutu Północnego lub zamówienia prosimy składać mailem sekretariat(at)ip.olsztyn.pl Uwaga w adresie mailowym w miejsce (at) należy wpisać @

Cena: 55 zł

Niniejsza książka porusza szereg kluczowych problemów dotyczących osadnictwa, zwyczajów oraz religijności ludności pruskiej. Główny nacisk położono jednakże na strukturę społeczną Prusów. Autor w wielu miejscach podejmuje polemikę z pokutującymi do dziś poglądami wcześniejszych badaczy, stawia przy tym wiele nowych tez, które w kontekście nie tylko Pomezanii, ale także innych obszarów Prus mają znaczenie fundamentalne dla rozpoznania społeczeństwa ludów bałtyckich w okresie średniowiecza, począwszy od najwcześniejszej wzmianki (ok. 890 r.) w „Relacji Wulfstana z podróży do Truso”, a skończywszy na XV stuleciu, czyli w okresie kiedy Prusowie już od kilku pokoleń byli poddanymi zakonu krzyżackiego. W książce znajdujemy wiele informacji na temat struktury religijnej Prusów. Opisana jest tu ich wiara u progu przyjęcia chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnieniem organizacji kultu pogańskiego, lokalizacji miejsc kultu w krajobrazie osadniczym Pomezanii, wiary w życie pozagrobowe, autorytetu kapłanów i quasi kapłanów, którzy uczestniczyli przy pogrzebach. byli „kustoszami pamięci wspólnotowej” i posiadali nierzadko prerogatywy sędziowskie.

Autor opiera się głównie na źródłach pisanych z epoki, takich jak dokumenty papieskie, krzyżackie, biskupie, kroniki (krzyżackie, polskie. ruskie, francuskie. angielskie), dziełach hagiograficznych i relacjach z podróży przedstawicieli dworów europejskich. Autor sięga do źródeł archeologicznych, etnograficznych i językowych, co umożliwia szerokie spojrzenie na społeczeństwo staropruskie.

SEWERYN SZCZEPAŃSKI (ur. w 1978 r. w Iławie), mediewista. doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Towarzystwa Naukowego Pruthenia, nauczyciel dyplomowany, miłośnik Kaukazu. Autor książek (Szkice o religii Prusów, Olsztyn 2016 — współautorstwo z Pawłem Kawińskim; Pomezania Pruska. Dzieje osadnictwa w XIII—XV wieku, Olsztyn 2016) i wielu artykułów dotyczących religijności Prusów, osadnictwa pruskiego, biografistyki, geografii historycznej, historii nauki, ze szczególnym uwzględnieniem prahistorii i językoznawstwa. Obecnie realizuje temat badawczy dotyczący historiografii oraz archeologii wschodniopruskiej w latach 1933-1944 i propagandowego wykorzystywania dziejów Prus przez naukę i szkolnictwo nazistowskie, w tym roli organizacji SS-Ahnenerbe w procesie badań nad przeszłością ziem pruskich. Jest też członkiem zespołu ds. Słownika historyczno-geograficznego Prus w średniowieczu i u progu epoki wczesnonowożytnej, t. I: Prusy Dolne, t. II: Warmia.