Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
praca zbiorowa
2022
polski
978-83-96-3270-7-9
miękka
16.5 x 23 x 2.2 cm
0.530 kg
55.00 zł
Spis treści Maria Radziszewska Wstęp. Różne ujęcia szkoły jako instytucji społecznej na Warmii i Mazurach CZĘŚĆ I SZKOŁA I INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W PRUSACH WSCHODNICH – DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI WARMII I MAZUR Aldona Zakrzewska Wokół modelu polskiego szkolnictwa katolickiego na Warmii i Mazurach w latach 1920–1939 Around the model of Polish Catholic education in Warmia and Mazury in the years 1920–1939 Wstęp Powstanie i rozwój polskich edukacyjnych placówek katolickich Charakterystyczne cechy polskich edukacyjnych placówek katolickich Zakończenie Urszula Pulińska Szkolnictwo polskie w Prusach Wschodnich w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” w latach 1957–1959 Polish education in East Prussia in the interwar periodin the Masuro-Warmian Bulletin between 1957 and 1959 Wstęp Szkolnictwo polskie na Warmii w świetle artykułów opublikowanych w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” w latach 1957–1959 Gimnazjum Polskie w Kwidzynie w latach 1937–1939 Dzieje szkół w Nowej Kaletce i Worytach w latach 1929–1939 Zakończenie Maria Radziszewska Formy pracy kulturalno-oświatowej inicjowane przez Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Warmię w Prusach Wschodnich Forms of cultural and educational work initiated by the Polish-Catholic School Society on Warmia in East Prussia Wstęp Powstanie Towarzystwa Szkolnego na Warmii Formy pracy kulturalno-oświatowej warmińskiego Towarzystwa Szkolnego Zakończenie CZĘŚĆ II SZKOŁY ORAZ INSTYTUCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NA WARMII I MAZURACH W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ Iwona Jóźwiak Opieka nad dzieckiem osieroconym na Warmii i Mazurach w latach 1945–1961 Caring for an orphaned child in Warmia and Mazury regions in 1945–1961 Wstęp Sytuacja ogólna dzieci osieroconych Elementy specyfiki dzieci osieroconych na Warmii i Mazurach Trudności kadrowe i wychowawcze Wychowanie „nowego człowieka” Problemy finansowe i instytucja rodzin zastępczych Działania opiekuńcze organizacji chrześcijańskich Zakończenie Aneks Andrzej Puliński Rozwój sieci szkolnej w wybranych powiatach województwa olsztyńskiego w latach 1945–1955 w artykułach Stanisława Wiśniewskiego zamieszczonych w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” The development of the school network in selected districts of the Olsztyn province in articles by Stanislaw Wisniewski published “Masuro-Warmian Bulletin” between 1945 and 1955 Wstęp Rozwój sieci szkolnej w powiecie bartoszyckim Rozwój sieci szkolnej w powiecie górowskim Rozwój sieci szkolnej w powiecie ostródzkim Zakończenie Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe mniejszości ukraińskiej na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970 Primary and secondary education of the Ukrainian minority in Warmia and Mazury in the years 1947–1970 Wstęp, czyli kilka słów o sytuacji Ukraińców na Warmii i Mazurach po 1947 r. Rozwój szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego ukraińskiej mniejszości narodowej na Warmii i Mazurach Zakończenie Kinga Lisowska Organizacja gminnych szkół zbiorczych i szkół 10-letnich w latach 1972–1983 w województwie olsztyńskim. Projekt Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego Organization of communal collective schools and 10-year schools between 1972 and 1983 in Olsztyn province. Project of the School District Board in Olsztyn Wstęp Organizacja Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego w latach 1939–1973 Szkoły zbiorcze i 10-letnie szkoły ogólnokształcące w systemie szkolnictwa polskiego w latach 1972–1973 Założenia organizacji gminnych szkół zbiorczych w perspektywie 10-letnich szkół ogólnokształcących w Kuratorium Okręgu Olsztyńskiego w latach 1973–1983 Zmiany w programie kształcenia w szkołach zbiorczych i 10-letnich szkołach ogólnokształcących Zakończenie CZĘŚĆ III SZKOŁA I INSTYTUCJE SPOŁECZNO-OŚWIATOWE NA WARMII I MAZURACH W LATACH 1989–2022 Paweł Piotrowski, Marcin Warmiński, Aldona Małyska Innowacyjny model przygotowania zawodowego – pionierskie wdrożenie w regionie warmińsko-mazurskim w obszarze usług gastronomicznych i turystycznych w latach 2009–2014 The innovatory model of vocational preparation – the pioneering implementation in Warmia and Masuria region in the catering and tourism industry between 2009 and 2014 Wstęp Kształcenie modułowe wśród modeli organizacji szkolnego przygotowania zawodowego Zastosowanie modelu modułowego kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej i hotelarstwie – innowacyjne wdrożenie w regionie warmińsko-mazurskim Zakończenie Małgorzata Stańczak Wsparcie edukacyjne uczniów zdolnych w publicznych liceach ogólnokształcących w Olsztynie (2020–2022) Educational support for gifted students in public high-schools in Olsztyn Wstęp Promocja osiąganych sukcesów Zapisy w oficjalnych dokumentach szkoły Sposoby pracy Zakończenie Józef Górniewicz Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2008–2022) – 14 lat działalności badawczej i wydawniczej. Analiza pierwsza Centre of Social Research of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (2008–2022) – 14 years of research and publishing activity. First analysis Baza teoretyczna projektu Centrum Badań Społecznych UWM jako struktura naukowa Projekty badawcze realizowane w placówce Aktywność publikacyjna naukowców związanych z Centrum Badań Społecznych UWM Justyna Cherchowska Czas wolny i formy aktywności podejmowane przez słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku na terenie Warmii i Mazur (1995–2022) Free time and activities undertaken by university of third age students in Warmia and Mazury (1995–2022) Wstęp Aktywność osób starszych w przestrzeni uniwersytetu trzeciego wieku Uniwersytety trzeciego wieku na Warmii i Mazurach Aktywności słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku na Warmii i Mazurach w czasie wolnym Zakończenie CZĘŚĆ IV BIOGRAFIE UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I TWÓRCÓW SZKOŁY NA WARMII I MAZURACH Danuta Koźmian „Za mgłą, za szkłem powiększającym” “In a blurr, behind a magnifying glass” Szkoła, nauczyciele i uczniowie w latach 1949–1953 Refleksje o życiu Szkoły i własnych losach w okresie stalinowskim (1949–1953) Postscriptum Marcelina Zaniewska Władysław Sempioł (1926–1993) – działalność i refleksje nt. wybranych obszarów szkolnictwa pedagogicznego w województwie olsztyńskim Władysław Sempioł (1926–1993) – activity and reflections on selected areas of pedagogical education in the Olsztyn voivodeship Wstęp Władysław Sempioł – z Wilna do Olsztyna Władysław Sempioł – praca na polu oświaty Zakończenie Małgorzata Ciczkowska-Giedziun Wiesław Andrzej Ciczkowski (1951–2000) – nauczyciel, metodyk, badacz Wiesław Andrzej Ciczkowski (1951–2000) – teacher, methodologist, researcher Wstęp Nauczyciel Wizytator – metodyk Badacz Zakończenie

Podobne Produkty

Regiony i Pogranicza 2/2009
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 2/2009
15.75 zł
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
praca zbiorowa
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
10.50 zł
Regiony i Pogranicza 1/2008
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 1/2008
15.75 zł
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
praca zbiorowa
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
21.00 zł